Ouderportaal

Methoden taal, rekenen en lezen

Methoden taal, rekenen en lezen

In de kleutergroepen gebruiken we de taalmethode Schatkist. In Schatkist staat het kind centraal: ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze; wel zijn er overeenkomsten of lijnen waarlangs de ontwikkeling van kinderen loopt.

Schatkist maakt het mogelijk die activiteiten te kiezen, die bij de ontwikkeling en belevingswereld van het kind passen. Daarnaast vergroten de kinderen hun kennis van de wereld en ontwikkelen zij sociaal-emotionele vaardigheden. In de groep ziet u van Schatkist de pop Pom-Pom, de lettermuur en de cijfermuur terug. Dit geldt niet voor de instroomgroep, de olifanten.

Naast Schatkist werken we met de woordenschatmethode Logo 3000 vanaf de dolfijnengroep t/m groep 3.
Logo 3000 is een interactieve methodiek die middels platen en filmpjes volgens “de 4- takt” de woordenschat van kinderen op een speelse manier vergroot. Voor meer info: www.logo3000.nl

Hiermee is een mooie doorgaande lijn in het taal- en leesonderwijs ontstaan: in groep 3 leren de kinderen lezen volgens de methode “Veilig leren lezen”, het vervolg op Schatkist. Elke dag wordt een woord aangeboden, dat in een later stadium in zinnetjes kan worden gebruikt. Dit aanvankelijk lezen is een voorbereiding op het technisch lezen in de hogere groepen. In “Veilig leren lezen” komt zowel het lezen als het schrijven van taal aan de orde.

Vanaf groep 4  werken we met de taalmethode PIT. Dit is de opvolger van Taalverhaal.nu

PITis een complete taal- en spellingmethode voor groep 4 t/m 8 in het basisonderwijs. Het is een taalmethode die alle kerndoelen dekt en een aanbod heeft voor kinderen met een taalvoorsprong of een taalachterstand. Nieuw in deze methode is dat het aanbieden van werkwoorden al start in groep 5.

In de groepen 4 t/m 7 wordt vrijwel dagelijks gebruik gemaakt van de methode Vloeiend en Vlot om de kinderen te trainen in het opvoeren van hun leestempo op woord- en tekstniveau.

De methode Estafette ondersteunt op een effectieve manier kinderen die meer training behoeven bij het technisch lezen. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om een goed leesniveau te ontwikkelen, oefenen vanaf groep 4 onder begeleiding van de medewerker in kleine groepjes in deze methode, die weer aansluit op Veilig Leren Lezen.

Vanaf groep 3 worden er twee maal per jaar leestoetsen afgenomen op zowel tekstniveau (de zgn. AVI toets) als woordniveau (de zgn. DMT toets) om de vooruitgang in leesniveau te kunnen waarnemen.

Er worden binnen het technisch lezen 12 AVI niveaus onderscheiden.

Sinds schooljaar 2017-2018 is er gestart met groepsdoorbrekend lezen met als doel meer kinderen op hun eigen niveau instructie – en oefenmomenten te bieden. Kinderen worden verdeeld in kleine groepjes en lezen met een leesbegeleider tien minuten op hun eigen instructieniveau. Daarna volgt in hetzelfde kleine groepje een moment van twintig minuten zelfstandig stillezen in een boek naar keuze. Leesbegeleiders zijn kinderen die al geruime tijd AVI-uit zijn en krijgen ondersteuning in het juist aanbieden en begeleiden van een groepje kinderen.

Groepsdoorbroken lezen wordt op twee momenten per week aangeboden.

Voor rekenen/wiskunde gebruiken wij de methode “Alles Telt”. In de groepen 1 t/m 4 wordt het reken- en wiskundeonderwijs vooral op een handelende manier aangeboden. De kinderen zijn binnen een betekenisvolle context bezig met teloefeningen, het aanleren van het getalbegrip en aan het oefenen van de bewerkingen. In groep 3 en 4 wordt ook gebruikt gemaakt van de methode ‘met sprongen vooruit’. Deze methode is er op gericht om met materialen de sommen inzichtelijk en betekenisvol te maken. In de loop van groep 5 komt het abstractieniveau hoger te liggen en gaat er geleidelijk aan minder met behulp van materialen worden gerekend.

Als ondersteuning voor de medewerker wordt gebruik gemaakt van de werkmappen ‘Gecijferd bewustzijn’, ‘Somplexa’ en de methode Schatkist. Hiermee komen wij tegemoet aan de wensen van de goede rekenaars. Aangezien beide methodes zowel verdiepend als verbredend werken worden de betere rekenaars flink uitgedaagd.
Het huidige reken- en wiskundeonderwijs is sterk veranderd. Rekenen/wiskunde wordt verbonden met dagelijkse dingen en gebeurtenissen.

Zelf zoeken van oplossingen, hoofdrekenen, handig rekenen, schatten, meten en het bevorderen van inzicht in getallen zijn de belangrijkste onderdelen.

Vanaf dit schooljaar organiseren we drie themaweken. Er wordt dan door de hele school aan hetzelfde rekenthema gewerkt. De thema’s zijn: Basisbewerkingen, metriek stelsel en breuken & procenten.

De methode toetst iedere 6 weken. Na elke toets is er een remedieerweek en 2 keer per jaar wordt de CITO afgenomen. Naar aanleiding van onder andere de resultaten van deze toets gegevens worden 2 keer per jaar de groepsplannen geactualiseerd. Voor leerlingen met reken- wiskundeproblemen is er extra oefenstof, of eenvoudigere oefenstof binnen hetzelfde thema. Zo kunnen de kinderen op hun eigen tempo en niveau de stof doorlopen.