Ouderportaal

Fysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 0 tot 16 jaar.
Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontdekken kinderen hun wereld en ontwikkelen zij hun zintuigen en motoriek.
Goed bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van het kind! 

Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Naarmate het kind ouder wordt, zijn steeds meer vaardigheden nodig om aan de eisen van de omgeving te voldoen.
Problemen in het bewegend functioneren op kinderleeftijd kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders.

Uiteraard vragen kinderen om een eigen benaderingswijze, aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Tijdens de kinderfysiotherapeutische behandeling speelt dit een centrale rol.
Bij het behandelen van kinderen worden de ouders heel duidelijk betrokken. De kinderfysiotherapeut beschikt dan ook over specifieke kennis en vaardigheden, attitude en invoelend vermogen, dat past bij het kind in ontwikkeling en zijn ouders.

Wij werken samen met de Kinderfysiotherapie praktijk van Chantal Jung.
Kinderfysiotherapeute Marjolein van Leeuwen is op dinsdag binnen ons IKC werkzaam.

Logopedie

Als de spraak- taal ontwikkeling van een kind niet voldoende vooruitgang laat zien of er zijn zorgen om de ontwikkeling van een kind op het gebied van communicatie, kan doorverwezen worden naar de logopedist. Manon Wiegman, vanuit Logopediepraktijk Westwijk, is 3 dagen per week werkzaam op de Bavinck.

Aanmelding vindt bij voorkeur plaats via de leerkracht en/of de zorgcoördinator  van uw kind.

U kunt natuurlijk ook zelf aanmelden.

Telefoonnummer van de praktijk: 0614957576

Stichting Aanzet

Dieuwertje Rouwkema  is aan ons IKC verbonden als samenwerkingspartner vanuit Aanzet.

Meer weten

Onderwijs dat past

Met het samenwerkingsverband als spil

Ieder kind het onderwijs en de ondersteuning bieden die het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen, dat is passend onderwijs.
 
Het samenwerkingsverband Schiedam, Vlaardingen en Maassluis zet zich in voor ‘onderwijs dat past’. We bieden kinderen een goede plek op de juiste school en zorgen dat zij de ondersteuning krijgen die nodig is.

Vanaf 1 augustus 2014 is  passend onderwijs in de wet verankerd. Dat roept vragen op die we op deze website zo goed mogelijk beantwoorden:

  • Wat betekent passend onderwijs in de praktijk?
  • Hoe organiseren we met elkaar goede ondersteuning?
  • Wat gebeurt er wanneer leerlingen, ouders en/of school toch vastlopen?
  • Wanneer gaat een leerling naar een speciale vorm van onderwijs (SBO, SO)?
  • Welke rechten en plichten hebben scholen, het samenwerkingsverband en de ouders?

Iedereen die meer willen weten over de ondersteuningsmogelijkheden in onze regio en de wijze waarop we met elkaar passend onderwijs vormgeven, vindt hier de juiste informatie. Heeft u toch nog vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Wijkteams en gezinsspecialist

Wijkteams Vlaardingen
In Vlaardingen zijn diverse sociale wijkteams die u kunnen helpen voor als u er zelf even niet uitkomt.
Een gesprek met een medewerker van het wijkteam kan al helpen. Die kent de regels en heeft verstand van heel veel verschillende vraagstukken. Denk aan juridische kwesties, opvoeden, uw kind op school, mantelzorgondersteuning, financiële vraagstukken, relatieproblemen, eenzaamheid en verwijzing naar specialistische jeugdhulp. En weet hij het zelf niet, dan weet hij waar u moet zijn. In het wijkteam werken o.a. sociale professionals, gezinsspecialisten, sociaal raadslieden, mantelzorgconsulenten, ouderenadviseurs en GGZ-psychologen.

Binnen ons IKC is Linda Olsthoorn als maatschappelijk werker verbonden vanuit het wijkteam. De kinderen noemen haar ook wel “de praatjuf”. Linda is er zowel voor u als ouder(s)/verzorger(s) en voor de kinderen.      
Als u een afspraak wilt maken met Linda dan kan dit ook via onze zorgcoördinatoren.

U kunt ook contact op met het Wijkteam Vlaardingen op 010 4731033, op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Belt u dit nummer buiten deze tijd? Dan hoort u welk nummer u kunt bellen als er sprake is van een crisissituatie of noodsituatie. Voor gewone vragen kunt u ook naar het inloopspreekuur in uw wijk. Uiteraard behandelen wij al uw vragen vertrouwelijk.

In verband met de Corona crisis heeft Minters een nieuwsbrief voor ouders gemaakt:

Nieuwsbrief gezinsspecialisten voorjaar 2021
Nieuwsbrief Gezinsspecialist mei 2021

Politie en wijkagenten

Politie en wijkagenten

De wijkagent is een ervaren politieagent. Samen met zijn collega’s van het basisteam, zoals surveillanten en rechercheurs werkt hij aan een veilige wijk door handhaving en opsporing. Vaak is de wijkagent een eerste aanspreekpunt in de wijk en een bekend gezicht. Hij kent veel inwoners en ondernemers en spreekt regelmatig met hen. Door al die contacten weet hij wat er speelt in de wijk en kan hij in een vroeg stadium problemen oplossen en liever nog, voorkomen. Veel wijkagenten zoeken actief contact met de inwoners van hun wijk.  De samenleving digitaliseert en vraagt om een politie die waakzaam en dienstbaar is in de fysieke wereld en de digitale wereld. Veel wijkagenten zijn daarom actief op sociale media en kunnen via deze platforms zien wat er speelt, hebben er contact met inwoners en geven inzicht in hun werk.                                  

Onze wijkagent is Kor de Jong.

Kor de Jong is ook betrokken bij het project Politiekids in groep 6.

Vlaardingen in Beweging

Meer weten

Leerbedrijf voor MBO, HBO, Universiteit

Binnen ons IKC zijn diverse stagiaires werkzaam. Zij leren van en in de praktijk door onder leiding van een mentor diverse opdrachten uit te voeren.

Wij hebben stagiaires die vanuit het MBO of HBO leren voor pedagogisch medewerker of leerkracht basisonderwijs. Wij hebben ook stagiaires helpende welzijn die meer in de huishoudelijke ondersteuning aan het leren zijn. Soms zijn er stagiaires vanuit een universiteit die vooral onderzoeksmatige opdrachten uitvoeren.

Voor meer informatie kun je bellen naar 010-4353695 en vraag dan naar Anita van Dam (directeur).

Fonds Schiedam Vlaardingen

Stichting Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. verstrekt donaties aan organisaties die zich inzetten voor de maatschappij. Het Fonds heeft als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de samenleving door het verlenen van financiële steun aan of het zelf realiseren van projecten van algemeen maatschappelijk belang met een ideële of sociale strekking. Op het gebied van maatschappelijk welzijn, sport en vrije tijd, kunst en cultuur, educatie, gezondheid en natuur en milieu worden jaarlijks ongeveer 350 aanvragen behandeld.

Het Fonds steunt alleen concrete en afgebakende projecten die ten goede komen aan de samenleving in de regio. Bij de beoordeling van de projecten spelen de kernbegrippen participatie en ontplooiing een belangrijke rol, want de kwaliteit van onze samenleving is in hoge mate afhankelijk van de mate waarin mensen betrokken zijn bij het functioneren ervan.

Het Fonds heeft ons in het verleden meerdere keren goed geholpen met een bijdrage.
Voorbeelden hiervan zijn de techniektorens en de digitale schoolborden. Momenteel zijn we bezig om eigen geld te vergaren opdat we een bijdragen voor de herinrichting van ons schoolplein willen vragen.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Meer weten