Ouderportaal

IKC Raad

IKC Raad

Wat is de IKC Raad?

Aan elk IKC van UN1EK is een IKC Raad verbonden. De IKC Raad oefent de wettelijke medezeggenschapsrechten (WMS, WOR en Wet Kinderopvang) van ouders en medewerkers uit. De IKC Raad kan rechtstreeks invloed uitoefenen op het door het IKC gevoerde beleid, doordat zij in een aantal situaties wettelijk advies- en/of instemmingsrecht heeft.

Op centraal niveau voert de centrale UN1EK raad overleg met het college van bestuur van UN1EK. Via de Adviesraad kunnen de lokale IKC raden advies vragen en uitbrengen via de CUR. De onderwerpen waarop de IKC raden en de CUR advies-, inspraak- of instemmingsrecht hebben, zijn beschreven in de medezeggenschapsreglementen van Stichting UN1EK. De notulen van de CUR zijn inzichtelijk via de website van UN1EK.


Samenstelling IKC Raad

De IKC Raad bestaat uit acht personen: twee ouders en twee medewerkers van opvang, twee ouders en twee medewerkers van onderwijs. De directeur van het IKC is geen lid van de IKC Raad. De directeur neemt wel aan een gedeelte van iedere vergadering deel om mededelingen van de directie en/of het bestuur te doen.

Oudergeleding:

  • Dhr. Robert Jaakke (voorzitter)
  • Dhr. Joost van der Bergh (secretaris)
  • Mw. Esmaralda Blenk
  • Mw. Jessy Buth

Personeelsgeleding:

  • Mevr. Wendy Brobbel
  • Mevr. Angela Scholman
  • Mevr. Corine Baars
  • Mevr. Clarinda Poot

En verder

De Activiteiten Commissie (AC) is een commissie die fungeert als gespreksplatform en organiseert allerlei activiteiten in en van het IKC.

De Klankbordgroep is een groepje van ouders die meedenkt in het vormgeven van de ouderbetrokkenheid op De Bavinck.