Ouderportaal

IKC Raad

IKC Raad

Wat is de IKC Raad?

Aan elk IKC van UN1EK is een IKC Raad verbonden. De IKC Raad oefent de wettelijke medezeggenschapsrechten (WMS, WOR en Wet Kinderopvang) van ouders en medewerkers uit. De IKC Raad kan rechtstreeks invloed uitoefenen op het door het IKC gevoerde beleid, doordat zij in een aantal situaties wettelijk advies- en/of instemmingsrecht heeft.

Op centraal niveau voert de centrale UN1EK raad overleg met het college van bestuur van UN1EK. Via de Adviesraad kunnen de lokale IKC raden advies vragen en uitbrengen via de CUR. De onderwerpen waarop de IKC raden en de CUR advies-, inspraak- of instemmingsrecht hebben, zijn beschreven in de medezeggenschapsreglementen van Stichting UN1EK. De notulen van de CUR zijn inzichtelijk via de website van UN1EK.


Samenstelling IKC Raad

De IKC Raad bestaat uit acht personen: twee ouders en twee medewerkers van opvang, twee ouders en twee medewerkers van onderwijs. De directeur van het IKC is geen lid van de IKC Raad. De directeur neemt wel aan een gedeelte van iedere vergadering deel om mededelingen van de directie en/of het bestuur te doen.
Wilt u leden van de IKC Raad benaderen?
Mail naar ikcraad@ikcdebavinck.nl


Oudergeleding:

  • Jessy Buth (voorzitter)
  • Aarti Khoesial
  • Danny Kruyt
  • Tiemo van Bruggen

Personeelsgeleding:

  • Corine Baars
  • Anne Myrthe Schneider
  • Elma van Aalst
  • Cees van Hartingsveldt

En verder

De Activiteiten Commissie (AC) is een commissie die fungeert als gespreksplatform en organiseert allerlei activiteiten in en van het IKC.