Ouderportaal

Zorg voor kinderen

Zorg voor kinderen

De doelstelling is om de kinderen zoveel mogelijk binnen het gewone basisonderwijs te begeleiden. Wettelijke kaders hiervoor worden aangereikt door Onderwijs dat past. Een aantal begrippen is hierin van groot belang. In de eerste plaats signaleren: systematisch en regelmatig observeren en toetsen en de resultaten registreren. Als een kind onder/ boven het gemiddelde scoort wordt een diagnosetoets afgenomen om de redenen precies te weten te komen. N.a.v. de uitslag van de diagnosetoets wordt een handelingsplan gemaakt, voor een kind of een groepje kinderen met hetzelfde probleem. Dan spreken we van remediëren. Na een bepaalde periode van extra zorg wordt er weer geëvalueerd. Elk kind komt voor extra aandacht in aanmerking. In de praktijk komt zorgverbreding erop neer, dat we de vorderingen van alle kinderen regelmatig registreren en controleren en waar nodig extra hulp en aandacht geven om het kind, apart of in een groepje, vooruit te helpen.
Kinderen met (een vermoeden van) dyslexie krijgen training op maat middels een eigen werkmap, waar dagelijks uit getraind wordt.

Een van de teamleden is de zgn. zorg coordinator, die de zorgverbreding in de praktijk coördineert. De zorg coordinator maakt deel uit van het netwerk met andere zorg coordinators om zo ook van plaatselijke en landelijke ontwikkelingen op de hoogte te blijven en werkt samen met andere bij het kind betrokken hulpverleners of adviseurs, zoals een logopedist of een fysiotherapeut als ouders daarvoor toestemming hebben gegeven.