Ouderportaal

Verlof en ziekte

Verlof en ziekte

Verlof

  • Kort bijzonder verlof (denk hierbij aan trouwerijen, begrafenissen, religieuze feesten enz.)
  • Vakantieverlof
Verlofformulier

Kort bijzonder verlof
Een verzoek om kort bijzonder verlof, op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969, dient bij voorkeur minimaal twee weken vooraf, aan de directeur van de school te worden aangevraagd. Kort bijzonder verlof wordt per situatie beoordeeld door de directeur van de school.

Vakantieverlof
Een verzoek om vakantieverlof, op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969, dient bij voorkeur minimaal twee maanden vooraf, aan de directeur van de school te worden aangevraagd. Vakantieverlof wordt alleen verleend wanneer:

  • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (het moet dus gaan om de enige gezinsvakantie in het schooljaar);
  • een werkgeversverklaring dient te worden overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakanties mogelijk is;
  • en de directeur van de school beslist over het al dan niet toekennen van het vakantieverlof.


Dit verlof mag:

  • hooguit één maal per schooljaar worden verleend;
  • niet langer duren dan 10 schooldagen;
  • niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar;
  • geen verlenging zijn van een reguliere schoolvakantie.


Ziekteverzuim

Als een kind door ziekte of anderszins niet in staat is om de lessen te volgen, verzoeken wij u om dit tussen 08:15 en 08:30 uur telefonisch door te geven (010 – 435 36 95). U kunt uw kind ook afmelden via de SchoolpraatApp. Is een kind zonder bericht afwezig, dan informeren wij telefonisch bij ouders. Bij langer durend verzuim nemen wij na een aantal dagen telefonisch contact met u op. Het is daarom belangrijk dat wij over de juiste telefoonnummers beschikken. Voor kinderen die langdurig ziek zijn, verzorgt het IKC ook huiswerk.

Let op: voor de peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang dient u uw kind ook digitaal af te melden via het ouderportaal.

Afspraken
Wanneer uw kind afwezig is door artsbezoek, wilt u dit dan vooraf aan de leerkracht melden? Wij verzoeken u om afspraken met huisarts, tandarts en orthodontist zoveel mogelijk buiten schooltijden te maken.

Melding bij leerplichtambtenaar
Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt melding gemaakt bij de afdeling leerplicht van de gemeente Maassluis.