Ouderportaal

Onderwijs

Onderwijs

IKC De Bavinck werkt groepsgebonden en groepsdoorbroken. In de ochtend zitten de kinderen gegroepeerd in hun eigen jaargroep en bestaat het aanbod voornamelijk uit rekenen, taal, spelling, Engels, gymnastiek en begrijpend lezen. In de middagen wordt thematisch gewerkt. Dit is een aanbod dat uit de domeinen aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer en expressieve vakken is samengesteld. Dit is groepsdoorbrekend en start vanaf januari 2020.  Kinderen krijgen een aanbod in de vorm van groepsthema’s en zullen ook gedurende het jaar een aantal thema’s zelf mogen kiezen. Ze kunnen dan ook kiezen of ze dit thema individueel willen uitwerken of met een groepje.

Vak- en vormingsgebieden

Er wordt volgens een activiteitenplan gewerkt: op vaste tijden komen de verschillende vak- en vormingsgebieden aan de orde. Bij ons onderwijs gaan we uit van het ‘hele kind’. Er is aandacht voor de totale ontwikkeling; intellectueel, sociaal emotioneel en motorisch. De ontwikkeling van het kind staat centraal, we volgen en begeleiden kinderen, zodat ze met hun talenten goed tot hun recht kunnen komen. Op basis daarvan willen wij ons ontwikkelen tot een IKC waar passend onderwijs centraal staat, waarbij gestreefd wordt naar de best mogelijke resultaten voor ieder individueel kind, gebruik makend van de uitgangspunten van opbrengst gericht werken.

  • Er wordt lesgegeven volgens het Activerende Directe Instructiemodel, waarbij er aandacht is voor differentiatie om de leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling.
  • Extra hulp wordt met name in de groep geboden. Slechts bij uitzondering krijgen leerlingen buiten de groep
    ondersteuning.
  • Wij gebruiken gevarieerde werkvormen om recht te doen aan de verschillende leerstijlen van de kinderen.
  • In de onderbouw (groep 1 en 2) geven wij les volgens het principe van de Basisontwikkeling. Dat betekent dat wij er altijd op uit zijn de mogelijkheden waarover kinderen al beschikken, systematisch uit te breiden.

Groepsdoorbroken werken

Passend onderwijs vraagt om passende werkvormen en passende middelen. Steeds meer ontstond bij de medewerkers van groep 1 en 2 de behoefte om ons onderwijs meer aan te passen aan het ontwikkelniveau van de kinderen. Dit zijn wij gaan vormgeven door halverwege het schooljaar 2017-2018 ‘groepsdoorbrekend’ te gaan werken in groep 1 en 2. Doel hiervan is om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen.
Deze manier van werken is rustig aan gestart. We volgen het kind, evalueren regelmatig en stellen ons plan zo nodig bij. Het groepsdoorbrekend werken moet de kinderen iets opleveren en ze niet beperken. Mocht deze manier van werken minder passend zijn bij een kind, zoeken we met elkaar (school en ouders) naar ‘hoe dan wel’.

Het groepsdoorbrekend werken in de praktijk:
De kinderen starten de dag in hun ‘thuisgroep’ met de inloop, hier vieren we verjaardagen, eten en drinken we samen, zingen we met elkaar en luisteren we naar verhalen.
Tijdens de speel-werklessen en het buiten spelen krijgen de kinderen aanbod op niveau. Dit aanbod kan gegeven worden op de gang of in andere groep dan de thuisgroep, onder leiding van de aanwezige medewerker. Tijdens de speel-werklessen zal de medewerker in een klein groepje een afgestemde les geven in de zogenaamde ‘kleine kring’. Ook is het praktische aanbod van de speel-werkles afgestemd op de kinderen. Om meer aandacht te kunnen geven aan de kleinere groepjes kinderen, is een deel van de ochtend een onderwijsassistente aanwezig voor de drie kleutergroepen. Zij zal de basisgroep aansturen, terwijl de medewerker werkt met kleine groepjes kinderen.
Bij de kinderen van net vier jaar staat het wennen op school centraal, zodra zij vertrouwd zijn met hun thuisgroep en de medewerker en we zien dat ze toe zijn aan een ‘stapje meer’, gaan zij meedoen met het groepsdoorbrekend werken.

Daarnaast verzorgt één medewerker alle gymlessen, één medewerker de drama-, en danslessen en één medewerker de ontwerpende en onderzoekende lessen.
De kinderen krijgen dus te maken met verschillende medewerkers, en medewerkers met verschillende kinderen; zij gaan de verantwoordelijkheid over de kinderen delen.                                       
Als medewerkers zijn wij straks met elkaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen in groep 1 en 2, daardoor is de urgentie om intensief samen te werken hoog. Er komen meer korte overlegmomenten tussen medewerkers, zowel over de vorderingen van individuele kinderen, als over de praktische uitvoering, als over onderwijsinhoudelijke zaken. Dit zal de kwaliteit van ons onderwijs verhogen.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan we ook in de midden- en bovenbouw op thematische basis werken, waarbij de leerlingen werken aan kerndoelen zoals beschreven in SLO Tule. Deze thema’s worden gestart vanuit een vraag of een probleem. Deze manier van werken daagt kinderen uit en doet een beroep op hun creativiteit en hun denkvaardigheden. Deze leeromgeving wordt in alle groepen gecreëerd.

We  bieden  drie thema’s die vier weken duren. In de middenbouw wordt er bij die thema’s groep doorbroken gewerkt. De bovenbouw werkt binnen de eigen groep aan de thema’s. Daarnaast zullen er thema’s zijn waaraan groepsgebonden wordt gewerkt.

De volgende leergebieden werken we uit in gemeenschappelijke thema’s:   Mens & samenleving, Natuur & Techniek, Ruimte (wonen en werken) en Tijd. Maar ook de vaardigheden van taal en rekenen zijn hierbij onmisbaar.

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken (HGW) wil de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen verbeteren. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Aan de hand van de kindkenmerken wordt gekeken welke onderwijsbehoeften het betreffende kind heeft. Het onderwijs wordt daarop aangepast.

HGW  cyclus:
Deze cyclus is een hulpmiddel om de zorg op groepsniveau en individueel concreet te maken. Op groepsniveau benoemt de leerkracht de onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep in een groepsplan. De leerkracht doet dit ook op individueel niveau voor de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben. Deze cyclus kent vier fasen:                           

  1. Signaleren. Onder andere het signaleren van leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.
  2. Analyseren. Hieronder valt het benoemen van de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
  3. Plannen. De leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften clusteren en een groepsplan opstellen.
  4. Realiseren. Het groepsplan in de praktijk uitvoeren.

Informatie van UN1EK

Onze kindcentra werken allemaal vanuit de missie en visie van UN1EK, maar geven hun eigen invulling aan het onderwijsprogramma. Ieder kindcentrum heeft een 'couleur locale', een eigen profiel en aanpak. Zo werken zij met eigen thema's, hebben zij ieder op hun eigen manier aandacht voor de ontwikkeling van de kinderen, werken zij met verschillende (vernieuwende) onderwijssystemen en is er ruimte voor verdieping en verbreding. 

Meer informatie

Wat is een UN1EK Kindcentrum?
Was is de missie en visie van UN1EK?
Hoe bewaakt UN1EK de kwaliteit?