Onderwijs

IKC De Bavinck werkt groepsgebonden en groepsdoorbroken. In de ochtend zitten de kinderen gegroepeerd in hun eigen jaargroep en bestaat het aanbod voornamelijk uit rekenen, taal, spelling, Engels, gymnastiek en begrijpend lezen. In de middagen wordt thematisch gewerkt. Dit is een aanbod dat uit de domeinen aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeer en expressieve vakken is samengesteld. Dit is groepsdoorbrekend en start vanaf januari 2020.  Kinderen krijgen een aanbod in de vorm van groepsthema’s en zullen ook gedurende het jaar een aantal thema’s zelf mogen kiezen. Ze kunnen dan ook kiezen of ze dit thema individueel willen uitwerken of met een groepje.

Vak- en vormingsgebieden

Er wordt volgens een activiteitenplan gewerkt: op vaste tijden komen de verschillende vak- en vormingsgebieden aan de orde. Bij ons onderwijs gaan we uit van het ‘hele kind’. Er is aandacht voor de totale ontwikkeling; intellectueel, sociaal emotioneel en motorisch. De ontwikkeling van het kind staat centraal, we volgen en begeleiden kinderen, zodat ze met hun talenten goed tot hun recht kunnen komen. Op basis daarvan willen wij ons ontwikkelen tot een IKC waar passend onderwijs centraal staat, waarbij gestreefd wordt naar de best mogelijke resultaten voor ieder individueel kind, gebruik makend van de uitgangspunten van opbrengst gericht werken.

  • Er wordt lesgegeven volgens het Activerende Directe Instructiemodel, waarbij er aandacht is voor differentiatie om de leerlingen te ondersteunen in hun ontwikkeling.
  • Extra hulp wordt met name in de groep geboden. Slechts bij uitzondering krijgen leerlingen buiten de groep
    ondersteuning.
  • Wij gebruiken gevarieerde werkvormen om recht te doen aan de verschillende leerstijlen van de kinderen.
  • In de onderbouw (groep 1 en 2) geven wij les volgens het principe van de Basisontwikkeling. Dat betekent dat wij er altijd op uit zijn de mogelijkheden waarover kinderen al beschikken, systematisch uit te breiden.