Groepsdoorbroken werken

Passend onderwijs vraagt om passende werkvormen en passende middelen. Steeds meer ontstond bij de medewerkers van groep 1 en 2 de behoefte om ons onderwijs meer aan te passen aan het ontwikkelniveau van de kinderen. Dit zijn wij gaan vormgeven door halverwege het schooljaar 2017-2018 ‘groepsdoorbrekend’ te gaan werken in groep 1 en 2. Doel hiervan is om beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de kinderen.
Deze manier van werken is rustig aan gestart. We volgen het kind, evalueren regelmatig en stellen ons plan zo nodig bij. Het groepsdoorbrekend werken moet de kinderen iets opleveren en ze niet beperken. Mocht deze manier van werken minder passend zijn bij een kind, zoeken we met elkaar (school en ouders) naar ‘hoe dan wel’.

Het groepsdoorbrekend werken in de praktijk:
De kinderen starten de dag in hun ‘thuisgroep’ met de inloop, hier vieren we verjaardagen, eten en drinken we samen, zingen we met elkaar en luisteren we naar verhalen.
Tijdens de speel-werklessen en het buiten spelen krijgen de kinderen aanbod op niveau. Dit aanbod kan gegeven worden op de gang of in andere groep dan de thuisgroep, onder leiding van de aanwezige medewerker. Tijdens de speel-werklessen zal de medewerker in een klein groepje een afgestemde les geven in de zogenaamde ‘kleine kring’. Ook is het praktische aanbod van de speel-werkles afgestemd op de kinderen. Om meer aandacht te kunnen geven aan de kleinere groepjes kinderen, is een deel van de ochtend een onderwijsassistente aanwezig voor de drie kleutergroepen. Zij zal de basisgroep aansturen, terwijl de medewerker werkt met kleine groepjes kinderen.
Bij de kinderen van net vier jaar staat het wennen op school centraal, zodra zij vertrouwd zijn met hun thuisgroep en de medewerker en we zien dat ze toe zijn aan een ‘stapje meer’, gaan zij meedoen met het groepsdoorbrekend werken.

Daarnaast verzorgt één medewerker alle gymlessen, één medewerker de drama-, en danslessen en één medewerker de ontwerpende en onderzoekende lessen.
De kinderen krijgen dus te maken met verschillende medewerkers, en medewerkers met verschillende kinderen; zij gaan de verantwoordelijkheid over de kinderen delen.                                                                 

Als medewerkers zijn wij straks met elkaar verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle kinderen in groep 1 en 2, daardoor is de urgentie om intensief samen te werken hoog. Er komen meer korte overlegmomenten tussen medewerkers, zowel over de vorderingen van individuele kinderen, als over de praktische uitvoering, als over onderwijsinhoudelijke zaken. Dit zal de kwaliteit van ons onderwijs verhogen.

Vanaf het schooljaar 2019-2020 gaan we ook in de midden- en bovenbouw op thematische basis werken, waarbij de leerlingen werken aan kerndoelen zoals beschreven in SLO Tule. Deze thema’s worden gestart vanuit een vraag of een probleem. Deze manier van werken daagt kinderen uit en doet een beroep op hun creativiteit en hun denkvaardigheden. Deze leeromgeving wordt in alle groepen gecreëerd.

We  bieden  drie thema’s die vier weken duren. In de middenbouw wordt er bij die thema’s groep doorbroken gewerkt. De bovenbouw werkt binnen de eigen groep aan de thema’s. Daarnaast zullen er thema’s zijn waaraan groepsgebonden wordt gewerkt.

De volgende leergebieden werken we uit in gemeenschappelijke thema’s:   Mens & samenleving, Natuur & Techniek, Ruimte (wonen en werken) en Tijd. Maar ook de vaardigheden van taal en rekenen zijn hierbij onmisbaar.